کدپستی خراسان - فرج الهی

در فهرست زیر کدپستی خراسان - فرج الهی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1177 خراسان - فرج الهی 2431 1263 574 2633 1081 707 374
.