کدپستی خراسان رضوی


     شهرستان               رنج کدپستی کل شهرستان کدپستی کل شهرستان شهر یا آبادی         کدپستی                                رنج کامل کدپستی
            از            تا
کدپستی مشهد 911 919 کدپستی شهر مشهد 91 911-913-914-915
916-917-918-919
93511 93519 کدپستی طرقبه 9351 93511-93513-93514-93515
93516-93517-93518-93519
93531 93591 کدپستی اوارشک 93531  
کدپستی سرغایه 93541  
کدپستی گورده 93551  
کدپستی شاندیز 93561  
کدپستی طوس سفلی 93571  
کدپستی قرقی سفلی 93581  
کدپستی کنویست 93591  
93711 93719 کدپستی کلات 9371 93711-93713-93714-93715
93716-93717-93718-93719
93731 93791 کدپستی شهرک رضوی 93731  
کدپستی میامی 93741  
کدپستی چاهک 93751  
کدپستی زوسفلی 93761  
کدپستی گوش 93771  
کدپستی نریمانی سفلی 93781  
کدپستی تقی آباد 93791  
مشهد 91331 93781     913-914-915-916-917-918-919-931-933-934-935-936-937
بردسکن 96811 96891      
تایباد 95911 95991      
خواف 95611 95691      
درگز  9491 94991      
میامی 93741 93741      
خواف 95611 95691      
کلات 93711 94931     937-938-939-941-943-944-945-946-947-948-949
رشتخوار 95411 95481      
تربت حیدریه 95131 95591     951-953-954-955
نیشابور 93131 93491     931-933-934
سبزوار 96131 96591     961-963-964-965
قوچان 94711 94861     947-948
چناران 93611 93691      
تربت جام 95711 95891     957-958
سرخس 93811 93891      
فریمان 93911 93991      
کاشمر 96711 96791      
گناباد 96911 96991