کدپستی حسن آباد

در فهرست زیر کدپستی حسن آباد و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1113 حسن آباد 3428 1,699 887 3133 1295 857 438
.