کدپستی حر به سمت جنوب

در فهرست زیر کدپستی حر به سمت جنوب و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1317 حر به سمت جنوب 6,565 3,143 1,800 5400 2383 1,562 821
.