کدپستی حد فاصل کارگر چمران انقلاب کمالی

در فهرست زیر کدپستی حد فاصل کارگر چمران انقلاب کمالی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
6131حد فاصل کارگر چمران انقلاب کمالی55150267981463010332029030197509280