کدپستی حد فاصل کارگر چمران انقلاب کمالی

در فهرست زیر کدپستی حد فاصل کارگر چمران انقلاب کمالی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 131 حد فاصل کارگر چمران انقلاب کمالی 55150 26798 14630 103320 29030 19750 9280