کدپستی جنوب توپخانه و بازار 15 خرداد

در فهرست زیر کدپستی جنوب توپخانه و بازار 15 خرداد و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
12 111 جنوب توپخانه و بازار 15 خرداد 45267 23340 6330 205829 47301 35250 12051

.