کدپستی جمهوری - سی تیر

در فهرست زیرکدپستی جمهوری - سی تیر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1135 جمهوری - سی تیر 3817 2075 738 4106 1771 1394 377
.