کدپستی توانیر

در فهرست زیر کدپستی توانیر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1434 توانیر 11,256 4,965 3,910 6341 3288 1,773 1,515