کدپستی بین هفده شهریور پارک بعثت پایین خ شوش

در فهرست زیر کدپستی بین هفده شهریور پارک بعثت پایین خ شوش و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1181 بین هفده شهریور پارک بعثت پایین خ شوش 5131 2736 1086 8278 3165 2079 1086
.