کدپستی بهارستان - مردم

در فهرست زیر کدپستی بهارستان - مردم و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1157 بهارستان - مردم 3896 1989 890 3250 1974 1564 410
.