کدپستی بعثت بخارایی

در فهرست زیر کدپستی بعثت بخارایی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1187 بعثت بخارایی 3232 1711 569 5550 1312 1157 155
.