کدپستی بالای خیام و راه آهن مختاری

در فهرست زیر کدپستی بالای خیام و راه آهن مختاری و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1197 بالای خیام و راه آهن مختاری 5324 2925 1088 6771 2775 893 1882
.