کدپستی بالای انقلاب پارک لاله فاطمی

در فهرست زیر کدپستی بالای انقلاب پارک لاله فاطمی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمرد
6141بالای انقلاب پارک لاله فاطمی6817331977192108213722535153597176