کدپستی بازار - توپخانه - امام خمینی

در فهرست زیر کدپستی بازار- توپخانه - امام خمینی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1111 بازار توپخانه امام خمینی 15201 4351 2046 171952 33351 24102 9249
.