کدپستی انیستیتیو پاستور

در فهرست زیر کدپستی انیستیتیو پاستور و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1178 انیستیتیو پاستور 4317 2216 1005 4371 1767 1173 594
.