کدپستی انقلاب - ویلا

در فهرست زیر کدپستی انقلاب - ویلا و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1169 انقلاب - ویلا 3363 1990 592 5387 2104 1423 681
.