کدپستی امیریه-پل امیر بهادر

در فهرست زیر کدپستی امیریه پل امیر بهادر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1334 امیریه پل امیر بهادر 6,552 3,065 1,961 6348 2709 1,688 1,021
.