کدپستی امیرکبیر

در فهرست زیر کدپستی امیرکبیر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1141 امیرکبیر 3496 2,295 477 3215 1273 1,015 258
.