کدپستی امیرآباد شمالی

در فهرست زیر کدپستی امیرآباد شمالی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن

61438امیرآباد شمالی9,2613,9873,374501022921,457835