کدپستی امام خمینی -استخر

در فهرست زیر کدپستی امام خمینی -استخر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1137 امام خمینی -استخر 3620 1726 970 5135 1913 1246 667
.