کدپستی ابوریحان و فلسطین شمالی

در فهرست زیر کدپستی ابوریحان و فلسطین شمالی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1316 ابوریحان و فلسطین شمالی 7,831 3,740 2,037 12061 5383 3,691 1,692
.