کدپستی آهن فروشان

در فهرست زیر کدپستی آهن فروشان و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1199 آهن فروشان 4541 2280 1129 6487 2721 1740 981
.