کدپستی آزادی - دانشگاه شریف

در فهرست زیر کدپستی آزادی - دانشگاه شریف و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1343 آزادی - دانشگاه شریف 6,389 2,868 1,808 5579 2312 1,527 785
.