کدپستی آزادی - جمالزاده جنوبی

در فهرست زیر کدپستی آزادی - جمالزاده جنوبی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1313 آزادی - جمالزاده جنوبی 5,558 2,732 1,504 5255 2329 1621 708
.