کدپستی آرژانتین بیهقی

در فهرست زیر کدپستی آرژانتین بیهقی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن

61515آرژانتین بیهقی668299187549741460