کدپستی آرژانتین بیهقی

در فهرست زیر کدپستی آرژانتین بیهقی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

6 1515 آرژانتین بیهقی 668 299 187 549 74 14 60