کدپستی آرژانتین - احمد قصیر

در فهرست زیر کدپستی آرژانتین - احمد قصیر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1514 آرژانتین - احمد قصیر 3,612 1,597 613 2490 1048 851 197