کدپستی آرژانتین آفریقا

در فهرست زیر mahansms.com کدپستی آرژانتین آفریقا و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61517آرژانتین آفریقا5,2322,4251,465453916341,202432