کدپستی آذربایجان-اسکندری جنوبی

در فهرست زیر کدپستی آذربایجان-اسکندری جنوبی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1319 آذربایجان-اسکندری جنوبی 6,862 3,058 1,999 7689 3243 1,994 1,249
.