کدپستی آذربایجان

در فهرست زیر کدپستی خیابان آذربایجان و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1318 آذربایجان 10,117 4,563 2,848 9353 3930 2,512 1,418
.